Adoptievoorwaarden

De adoptant verklaart zich akkoord om:

1) de voeding, de verzorging en de huisvesting aan te passen met het oog op het garanderen van het welzijn van het dier;

2) de beheerder van de databank (BVIRH) van honden/katten binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte te brengen;

3) de beheerder van de databank (BVIRH) van honden/katten onmiddellijk te verwittigen bij verlies van het dier en, in samenwerking met het asiel, alle

nuttige maatregelen te nemen om het dier terug te vinden;

4) niet te kweken met de hond/kat.

Aanvullende contractuele bepalingen bij adoptie:

 1. De adoptant brengt de VZW Dierenasiel Tienen onmiddellijk op de hoogte bij elke verandering van woonst.
 2. De adoptant zal op elk verzoek van de afgevaardigde van de VZW Dierenasiel Tienen het dier vertonen en de afgevaardigde toelaten om de gezondheidstoestand van het dier te controleren. Dit kan eventueel gebeuren door een dierenarts verbonden aan de VZW Dierenasiel Tienen.
 3. De adoptant erkent dat de VZW Dierenasiel Tienen steeds eigenaar blijft van het dier en dat de VZW Dierenasiel Tienen het recht heeft om het dier dadelijk terug op te eisen indien niet aan contractuele voorwaarden is voldaan, zonder betaling van enige vergoeding aan de adoptant.
 4. Indien door de adoptant wordt besloten om het dier niet langer te houden, zal hij/zij het dier onmiddellijk terugbrengen naar het Dierenasiel Tienen. Het dier mag in geen enkel geval worden doorgegeven aan derden of aan een ander dierenasiel op straffe van betaling van een schadevergoeding.
 5. De adoptant kan niet beslissen over euthanasie van het dier. Deze beslissing dient steeds afgestemd te worden met VZW Dierenasiel Tienen. Hier kan enkel van afgeweken worden indien er een urgente of uitzichtloze medische situatie wordt vastgesteld met sluitende diagnose door een dierenarts. Deze diagnose dient in dergelijk geval aan VZW Dierenasiel Tienen te worden bezorgd.
 6. In geen enkel geval kan een adoptant overgaan tot euthanasie van het dier wegens gedragsmatige problemen.
 7. De adoptant zal het dier niet aan een ketting leggen of uitsluitend in een hondenren of -bench houden.
 8. De VZW Dierenasiel Tienen kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval het dier ziek zou worden of sterven.
 9. Vanaf ondertekening van huidige overeenkomst is de adoptant verantwoordelijk voor het dier, alsook burgerlijk aansprakelijk t.a.v. derden, overeenkomstig met art. 1385 B.W. De adoptant bevestigt hierbij ook de nodige schikkingen te zullen treffen om de aansprakelijkheid t.a.v. derden te verzekeren.
 10. De adoptant zal de VZW Dierenasiel Tienen niet aansprakelijk stellen in geval het dier een wonde, ziekte of ongeval veroorzaakt.
 11. Indien binnen de 10 dagen na de adoptie van het dier medische problemen opduiken dient VZW Dierenasiel Tienen hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden en zal in overleg met VZW Dierenasiel Tienen en haar vaste dierenarts een regeling voorgesteld worden.
 12. Wanneer het geadopteerde dier naar het buitenland (inclusief Nederland en Luxemburg) verhuist is de adoptant verantwoordelijk voor de chipregistratie in dat land. De VZW Dierenasiel Tienen is verantwoordelijk voor de chipregistratie van het dier in België via de Belgische beheerder van de databank.
 13. In geval van betwisting is enkel het Vredegerecht van Leuven bevoegd.
 14. In geval de adoptant zijn verbintenissen niet naleeft kan de VZW Dierenasiel Tienen overeenkomstig art 1142 e.v. van het Burgerlijk Wetboek de betaling eisen van een forfaitaire schadevergoeding ten titel van morele en materiële schadevergoeding.

Retours en terugbetalingen

Bij het overmaken van giften en donaties is een retours/terugbetaling niet mogelijk.

Kwijtschrift/attest

De VZW Dierenasiel Tienen rijkt kwijtschriften/fiscale attesten uit voor giften die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker)
 • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).
 • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).
 • Om eenvoudig recht te hebben op de belastingvermindering, is het belangrijk dat de vereniging uw voornaam, naam en adres kent.
 • Als u een gift via overschrijving doet, vul dan in het veld ‘(Vrije) mededeling’ uw voornaam (volledig) in, gevolgd door uw familienaam en het woord ‘gift’ (bijvoorbeeld: Marie Durand gift).
 • In het geval van een gift via overschrijving van een gezamenlijke rekening, moet u aan de vereniging de gegevens van slechts één persoon bezorgen. De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn op uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

Meer informatie over de wetgeving die de VZW op deze manier volgt:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

Betaalmogelijkheden & verzendingen

Voor betalingen van donaties op onze website maken wij gebruik van Mollie, waarmee u via de gebruikelijke betaal- en kredietkaarten kunt betalen. Deze leverancier hanteert de allerstrengste normen bij het afhandelen van alle transacties. Op die manier is de veiligheid van uw gegevens en van uw betalingen altijd gegarandeerd. Mocht u alsnog twijfels hebben of inlichtingen wensen met betrekking tot uw betaling en/of uw bestelling, neem dan zeker contact met ons op.

Op onze website accepteren we betalingen voor donaties die u wenst te doen aan het Dierenasiel Tienen. Verzendingen zijn in dit geval niet van toepassing gezien het om een donatie gaat, en niet om een fysiek product.

Wens je meer te weten over vrijwilligerswerk in het asiel?

Heb je meer informatie nodig?